Pääsiäisen kuva kollaasi

Jyväskylän bridgekerho ry.

SÄÄNNÖT

1 § Nimi ja kotipaikka

Yhdistyksen nimi on Jyväskylän bridgekerho ry. ja kotikunta Jyväskylän kaupunki.


2 § Tarkoitus ja toiminnan laatu

Yhdistyksen tarkoituksena on edistää bridgeharrastusta Jyväskylässä ja sen lähiympäristössä. Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää pelitilaisuuksia ja kilpailuja, julkaisee jäsenlehteä sekä hankkii alan kirjallisuutta ja antaa jäsenilleen teoreettista opetusta. Toimintansa tukemiseksi yhdistys voi toimeenpanna rahankeräyksiä ja arpajaisia hankittuaan asianomaisen luvan.

3 § Jäsenet

Yhdistyksen jäseniksi voivat liittyä kaikki bridgen harrastajat. Yhdistys voi ottaa myös kannattajajäseniä. Yhdistyksen jäsenet ja kannattajajäsenet hyväksyy hallitus. Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä kirjallisesti hallitukselle tai puheenjohtajalle taikka suullisesti yhdistyksen kokouksen pöytäkirjaan. Jäsen, joka ei suorita säädettyjä jäsenmaksuja tai joka tahallisesti rikkoo vahvistettuja järjestyssääntöjä, voidaan hallituksen päätöksellä erottaa yhdistyksestä. Jäseniltä perittävän vuotuisen jäsenmaksun sekä kannattajajäsenmaksun suuruudesta päättää syyskokous.


4 § Hallitus

Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu syyskokouksessa valitut puheenjohtaja ja kuusi (6) jäsentä. Hallituksen jäseniksi voidaan valita vain 18 vuotta täyttäneitä Suomen kansalaisia. Hallituksen jäsenten toimikausi on kalenterivuosi. Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan ja sihteerin, sekä ottaa rahastonhoitajan ja muut tarvittavat toimihenkilöt. Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan varapuheenjohtajan kutsusta tai kun kolme (3) hallituksen jäsentä sitä vaatii. Hallitus on päätösvaltainen kun vähintään neljä (4) sen jäsenistä puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja mukaan luettuna on läsnä. Asiat ratkaistaan yksinkertaisella ääntenenemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan mielipide, vaaleissa kuitenkin arpa.

5 § Yhdistyksen nimen kirjoittaminen

Yhdistyksen nimen kirjoittavat puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja, jompikumpi yhdessä sihteerin tai rahastonhoitajan kanssa.

6 § Tilit

Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi. Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen ja hallituksen vuosikertomus on annettava tilintarkastajille viimeistään kaksi (2) viikkoa ennen kevätkokousta. Tilintarkastajien tulee antaa kirjallinen lausuntonsa hallitukselle viimeistään viikkoa ennen kevätkokousta.


7 § Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen

Yhdistyksen kokoukset kutsuu koolle hallitus. Kokouskutsu on toimitettava viimeistään seitsemän (7) päivää ennen kokousta, joko lähettämällä kutsu kirjallisena kullekin jäsenelle tai julkaisemalla kutsu yhdistyksen ilmoitustaululla ja kuuluttamalla siitä yhdistyksen peli-illassa.


8 § Yhdistyksen kokoukset

Yhdistyksen varsinaiset kokoukset pidetään vuosittain helmi-maaliskuussa (kevätkokous) ja loka-marraskuussa (syyskokous). Ylimääräinen kokous pidetään, kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai, kun vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen jäsenistä sitä hallitukselle erityisesti ilmoitettua asiaa varten kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen (30) päivän kuluessa vaatimuksen esittämisestä. Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi (1) ääni. Äänioikeutta ei ole kannattajajäsenillä eikä alle 15-vuotiailla yhdistyksen jäsenillä. Päätökset tehdään yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaistaan vaalit arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi kokouksen puheenjohtajan mielipide.

9 § Vuosikokoukset

Yhdistyksen varsinaisissa kokouksissa käsitellään seuraavat asiat:

1.Kevätkokous

 

1. Kokouksen avaus

 

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

 

5. Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien lausunto

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden myöntämisestä hallitukselle ja muille tilivelvollisille

 

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat
2.Syyskokous

1. Kokouksen avaus

2. Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri ja kaksi pöytäkirjantarkastajaa, jotka toimivat myös ääntenlaskijoina

3. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

4. Hyväksytään kokouksen työjärjestys

5. Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä jäsenmaksun suuruus

6. Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet

7. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille kaksi varamiestä

8. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.


Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi, on hänen siitä kirjallisesti ilmoitettava hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun.


10 § Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen

Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmeneljäsosan (¾) enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta. Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään varat samaan tarkoitukseen. Ellei tällaisia päätöksiä tehdä, luovutetaan kerhon koko omaisuus Suomen Bridgeliitto ry:lle.

11 § Kunniajäsenet

Hallituksen esityksestä voi varsinainen kokous kutsua yhdistyksen kunniajäseneksi ansioituneen henkilön, jota yhdistys haluaa näin kunnioittaa. Kunniajäsenillä on äänioikeus yhdistyksen kokouksissa. Kunniajäsenet on vapautettu yhdistyksen jäsenmaksuista.